JIUCE-e hoş geldiňiz

Zhejiang Jiuce Intelligent Electric Co., Ltd. zynjyr gorag enjamlaryny, paýlaýyş tagtasyny we akylly elektrik önümlerini öndürmekde ýöriteleşen 2016-njy ýylda döredildi.Önümlerimiz kiçi tok öçürijini (MCB), galyndy tok öçürijisini (RCD / RCCB), aşa köp goragly galyndy tok öçürijileri (RCBO), wyklýuçatel birikdirijisini, paýlaýyş gutusyny, galypdan ýasalan tok öçürijini (MCCB), AC kontaktory, artýan gorag enjamy (SPD), Arc ýalňyşlygy kesgitleýji enjam (AFDD), akylly MCB, akylly RCBO we ş.m.

Biziň JIUCE kompaniýamyz, çalt ösýän, iri kärhanalarda tehnologiýada güýçli.Döredileli bäri, ähli kärdeşlerimiziň bilelikdäki tagallasy bilen, JIUCE satuwdan başlap, korporatiw keşbe çenli müşderiler we pudakdaşlary tarapyndan tanalýan ajaýyp üstünlikleri gazandy, elektrik pudagynda gowy abraý gazandy we marka abraýyny döretdi.

Howpsuzlyk we hil hemişe birinji ýerde durýar diýip hasaplaýarys.JIUCE “hakyky önümler, hakyky baha, nol aralyk” iş pelsepesine yzygiderli eýerýär.IEC, UL, CSA, GB, CE, UKCA, CCC önümleriniň ülňülerini we bu ülňülere laýyklykda ösüş, galyndy dizaýny, çig mal satyn almak, önümçilik, taýýar önüm ýygnamak we gaty önüm ülňülerini taýýarlamak boýunça çuňňur gözleg geçirýäris. hil synagy, gaplamak, ugratmak we ş.m., her bir baglanyşyk ygtybarly we ygtybarly önüm öndürmek üçin hünärmen işgärleriň degişli standartlaryna laýyklykda “ähli derejelerde barlanýar”.Biziň kompaniýamyz ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi, ähli önümler RoHS we REACH-e laýyk gelýär.Häzirki we geljegimiz elektrik goragy we gözegçilik pudagynda ýokary hilli önümleriň doly toplumyny öndürýär.Siziň we hyzmatdaşlaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmekde biziň wezipämiz.

Biz has köp zat hödürleýäris.Örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris, köp önümlerimiz awtomatiki önümçilik arkaly kem-kemden öndürilýär.Toplumlaýyn hyzmat, tehniki maslahat we goldaw hödürleýäris.

Ösen dolandyryş, güýçli tehniki güýç, ajaýyp proses tehnologiýasy, birinji derejeli synag enjamlary we galyndylary gaýtadan işlemegiň ajaýyp tehnologiýasy bilen kanagatlanarly OEM, R&D hyzmatyny hödürleýäris we has ýokary hilli önüm öndürýäris.